Tel. 02 599 0199 Thailand / English

img


Card image cap

 

1. FILTRATION 
ระบบการกรอง 3 ชั้น (ทราย, คาร์บอน,  Safety 5 ไมครอน) เพื่อกรองตะกอน ความขุ่น สนิมเหล็ก กลิ่น สี คลอรีน หินปูน สิ่งปนเปื้อนต่างๆ และปรับสภาพน้ำจากน้ำกระด้างให้เป็นน้ำอ่อน

2. RO (Reverse Osmosis)
กรองผ่านเยื่อเมมเบรนความละเอียด 0.0001 ไมครอน (1/800,000 ส่วนของเส้นผมมนุษย์) โลหะหนัก สารตะกั่ว สารหนู สารปรอท แบคทีเรีย ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง สารก่อมะเร็งเชื้อโรคต่างๆ ที่มีขนาดใหญ่กว่าไม่สามารถผ่านได้และจะถูกกำจัดออกจากระบบทันทีเพื่อป้องกันการตกค้างสะสม

3. UV (Ultra Violet)
ฆ่าเชื้อโรคที่อาจตกค้างก่อนถึงกระบวนการบรรจุด้วยแสงอัลคร้าไวโอเล็ต โดยน้ำจะถูกส่งผ่านหลอดฉายแสงยูวีเพื่อฆ่าเชื้อโรค

4. OZONE 
ฆ่าเชื้อโรคขั้นสุดท้ายก่อนการบรรจุที่มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยก๊าซโอโซน และมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อต่อเนื่องจนสิ้นกระบวนการบรรจุจนถึงผนึกฝา โดยก๊าซโอโซนที่หลงเหลือ
อยู่ในขวด จะแปรสภาพเป็นก๊าซออกซิเจน ที่มีประโยชน์และช่วยทำให้รสชาติของน้ำชวนดื่มยิ่งขึ้น


 

 Buy Now |

  Download Application