ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งว่าง
รายละเอียด
พนักงานขายเงินสด

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1. เสนอขายและติดตามผลการขายสินค้าแก่ลูกค้าตามเขตที่ได้รับมอบหมายโดยทำยอดให้บรรลุหรือดีกว่าที่เป้าหมายกำหนด

2. เก็บเงินค่าชำระสินค้าจากลูกค้าเป็นเงินสดหรือการให้เครดิตระยะสั้น

3. รวบรวมเอกสารการขายสดและขายเครดิตระยะสั้น พร้อมทั้งสรุปผลรายงานการขายประจำวันเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

4. ติดตามและรายงานความเคลื่อนไหวของสภาวะตลาดต่อผู้บังคับบัญชา

5. รายงานและสรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา

จำนวน 4 อัตรา                      เงินเดือน  ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์

คุณสมบัติ

·        เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป

·        วุฒิ ม.6 ขึ้นไป

·        เคยผ่านงานขายสินค้าอุปโภค-บริโภค อย่างน้อย 1 ปี

·        มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล (สามารถขับรถเกียร์ธรรมดาได้)

 

 

 


สมัครงาน
คำนำหน้าชื่อ*   นาย      นาง      นางสาว      อื่น ๆ 
( โปรดระบุ )
ชื่อ*
นามสกุล*
โทรศัพท์*
อีเมล์*
ประวัติส่วนตัว*      
*เอกสารแนบ
  - รูปถ่าย
  - ประวัติส่วนตัว
  - ประวัติการทำงาน (ถ้ามี)
  (ไม่เกิน 500 KB)